Jubileum prof. RNDr. Josefa Diblíka, DrSc.

Při kradmém pohledu na datum narození
 

prof. RNDr. Josefa Diblíka, DrSc.,

 
si dovolujeme, v souladu s pravidly GDPR co nejmlhavějším způsobem, upozornit na jeho významné, tedy sedmdesáté, životní jubileum 30. ledna 2023.

Prof. J. Diblík byl dlouholetým vedoucím Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie FAST VUT v Brně. V současné době působí mimoto i na Ústavu matematiky FEKT a na výzkumném centru CEITEC, kde vede grant GA ČR i studenty doktorského studia.

Jeho osobní nasazení i významný vědecký přínos pro studium diferenčních, obyčejných diferenciálních, integrodiferenciálních i dalších rovnic kvalifikovaně zhodnotí povolanější odborníci domácí i zahraniční. Zde proto připomeneme jen základní údaje:

Prof. Matyáš LerchPedagogické a vědecké tituly:

 • M.S., Faculty of Mechanics and Mathematics, Oděská univerzita (Ukrajina), 1976
 • CSc., 1979, Oděská univerzita
 • RNDr., 1980, Masarykova univerzita, Brno
 • doc., 1986, Masarykova univerzita, Brno
 • prof., 1995, Masarykova univerzita, Brno
 • DrSc., 2000, Akademie věd ČR, Praha

Hostující profesor:

 • Humboldt University, Berlin
 • University of Klagenfurt
 • Technical University Dresden
 • Poznan Technical University
 • Warsaw University, Bialystok
 • Žilinská univerzita
 • Kiev University

Ocenění vědeckou komunitou:

 • Outstanding Student Price of the Minister of Education, Kiev, 1974
 • Medal of Military Academy, Brno, 1997
 • Memory Medal of the Dean of Faculty of Sciences, Žilinaská univerzita, 2003
 • Memory letter of the Dean of Faculty of Sciences, Žilinská univerzita, 2008
 • Memory medal of M. M. Bogoljubov, Kiev, 2009
 • Academician of Academy of Science of Ukrainian Universities, 2015
 • Gold Medal Signum Excellentiae, FAST VUT v Brně, 2016
 • Medal of Higher School Academy of Sciences of Ukraine on the occasion of 25th anniversary of Higher School Academy of Sciences of Ukraine for distinguished scientific achievements in the theory of differential equations, control theory and optimization theory, 2017
 • Gratitude letter of Taras Shevchenko National Universit of Kyiv, Faculty of Computer Science and Cybernetics, for many years of scientific cooperation, 2017
 • Memory medal of the Rector of Žilina University in Žilina and the Dean of Faculty of Mechanical Engineering of Žilina, Žilinská univerzita, 2018
 • Memory medal of the Dean of Faculty of Civil Engineering, FAST VUT v Brně, 2019
 • Mistr cechu hmotařského, FAST VUT v Brně, 2023

Přejme Josefu Diblíkovi i jeho pokračovatelům, aby měli příležitosti tento seznam významně rozhojňovat.

 

Volitelné předměty v letním semestru

V letním semestru otevírá Ústav matematiky a deskriptivní geometrie dva nové volitelné předměty. Předměty budou otevřeny při dostatečném počtu přihlášených studentů, do předmětů se registrujte ve Studisu do 12. února 2023. Výuka předmětů bude zahájena ve 2. týdnu semestru.

Předmět Řešené příklady z matematiky 2 (VAC003) je určen posluchačům základního kurzu Matematika 2, kteří by si rádi upevnili své znalosti a získali větší jistotu při řešení příkladů z témat, která činí studentům 1. ročníku největší potíže. Pro absolvování je vyžadována 60% účast, předmět je hodnocen 2 kredity.

Počítačová podpora numerických metod (VAC002) je předmět určený zájemcům o metody numerické matematiky a jejich implementaci. V rámci cvičení Matematiky 1 jsou na kalkulačkách zpravidla řešeny jen drobné příklady, na kterých často ovšem není možné zcela docenit výhody a nevýhody jednotlivých metod. Metody budou implementovány ve výpočetním softwaru Matlab (předchozí znalost softwaru není vyžadována), který mohou studenti později také využít při řešení svých bakalářských a diplomových prací. Předmět je hodnocen 2 kredity.

 
icona pdf VAC002 – informace k předmětu
icona pdf VAC003 – informace k předmětu
 

Jarní přípravné kurzy z matematiky a fyziky a kurz deskriptivní geometrie

JARNÍ PŘÍPRAVNÉ KURZY z matematiky a fyziky
a kurz deskriptivní geometrie

4. března až 15. dubna 2023, kurz CŽV.

Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav fyziky a Ústav matematiky a deskriptivní geometrie připravily pro uchazeče o studium na FAST VUT v Brně zahajovaném v akademickém roce 2023–2024 Jarní přípravný kurz fyziky a matematiky k přijímacím zkouškám a kurz deskriptivní geometrie.
 
Fyzikální teoretické okruhy a příklady jsou voleny s cílem zdárného složení přijímacích zkoušek. Důraz je kladen na osvojení si základních fyzikálních principů a dějů, včetně snahy o samostatnou a správnou volbu postupu při řešení příkladů.  
Kurz z deskriptivní geometrie nabídne první seznámení s problematikou, kurz z matematiky a fyziky pomůže také částečně připravit k maturitě.
 
PO ÚSPĚŠNÉM ABSOLVOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉHO TESTU Z MATEMATIKY A FYZIKY V RÁMCI JARNÍCH PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ BUDE MOŽNÉ PŘIJETÍ UCHAZEČŮ BEZ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY.

 

NA TYTO KURZY SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT POUZE ELEKTRONICKY OD 9. 1. 2023 AŽ 3. 3. 2022
na stránkách
http://fyzika.fce.vutbr.cz/kurzy/

 
icona pdf Leták
 

Upozornění pro studenty

Upozorňuji studenty,
že zaregistrování se do RJ (rozvrhové jednotky) je povinností studentů, nikoliv učitelů. Řešení závažnějších problémů (individuální studijní plán, nemožnost zapsání se do RJ matematiky apod.) je v kompetenci RNDr. Rudolfa Schwarze, CSc., k čemu má vyčleněny úřední hodiny – středa 10.30 – 11.30.

Schválil: Ing Jan Holešovský, Ph.D.,
vedoucí Ústavu matematiky a DG.
V Brně 1. září 2022.

Uznávání zkoušek v akademickém roce 2022/2023

Přípravou podkladů pro uznávání zkoušek v akademickém roce 2022/2023 pověřuje vedoucí ÚMDG následující akademické pracovníky:

 

Předmět Uznávající dveře č.
 
Matematika – doktorské studium: prof. Ing. Jiří Vala, CSc. 220
 
Matematika – magisterské, bakalářské a kombinované studium
pro obor geodézie a kartografie:
Mgr. Jan Šafařík, Ph.D. 221
 
Deskriptivní geometrie – magisterské, bakalářské a kombinované studium
pro obor geodézie a kartografie:
Mgr. Jan Šafařík, Ph.D.
RNDr. Jana Slaběňáková
221
227
 
Matematika – magisterské, bakalářské a kombinované studium: prof. Ing. Jiří Vala, CSc.
RNDr. Jana Slaběňáková
220
227
 
Konstruktivní geometrie – magisterské a bakalářské studium: Mgr. Jan Šafařík, Ph.D.
RNDr. Jana Slaběňáková
221
227
 
Deskriptivní geometrie – kombinované studium: Mgr. Jan Šafařík, Ph.D.
RNDr. Jana Slaběňáková
221
227
 
Pro uznávání zkoušek vyžadujeme:
 • originál a kopii potvrzení o vykonaných zkouškách, nestačí index (neplatí pro studenty FAST, jejichž výsledky lze najít v intranetu),
 • ověřené harmonogramy předmětů (neplatí pro studenty FAST).
Na výše uvedené pracovníky se obracejte v jejich úředních hodinách.

 

Schválil: Ing Jan Holešovský, Ph.D.,
vedoucí Ústavu matematiky a DG.
V Brně 30. srpna 2022.