Ceny města Brna převzali 3 zástupci VUT – matematik, fyzička a architekt

Zastupitelé města Brna v úterý 30. ledna ocenili osobnosti, které výrazným a pozitivním způsobem ovlivňují některou z oblastí veřejného života a přispívají tak k dobrému jménu města. Mezi 13 oceněnými byli také tři zástupci Vysokého učení technického v Brně. Z rukou primátorky Markéty Vaňkové převzali Cenu města Brna matematik Josef Diblík, fyzička Ilona Müllerová a architekt Marek Štěpán.

Profesor RNDr. Josef Diblík, DrSc. patří k nejvýraznějším tvůrčím vědeckým a pedagogickým osobnostem VUT, kde působí od 80. let. Byl vedoucím Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie Fakulty stavební VUT, je činný na Ústavu matematiky FEKT a na CEITEC VUT. Jeho výzkum spadá do oblasti aplikované matematiky se specializacemi na oblasti důležité pro technické obory – stabilitu řešení systémů modelovaných rovnicemi různých typů, jejich řiditelnost a stabilizaci. Významně přispívá k propojování aplikované matematiky s technicky orientovanými oblastmi, například se systémy automatického řízení. Výsledky výzkumu publikuje ve špičkových světových časopisech. Za vědecké výsledky byl mnohokrát oceněný, mimo jiné je nositelem medaile M. M. Bogoljubova za vynikající matematické výsledky.
 

Prof. Josef Diblík
Matematik Josef Diblík byl dlouholetým vedoucím Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie Fakulty stavební VUT. Ocenění získal za přínos pro oblast přírodní vědy | Autor: Marie Schmerková

Volitelné předměty v letním semestru

V letním semestru otevírá Ústav matematiky a deskriptivní geometrie dva volitelné předměty. Předměty budou otevřeny při dostatečném počtu přihlášených studentů, do předmětů se registrujte ve Studisu do 11. února 2024. Výuka předmětů bude zahájena ve 2. týdnu semestru.

Předmět Řešené příklady z matematiky 2 (VAC003) je určen posluchačům základního kurzu Matematika 2, kteří by si rádi upevnili své znalosti a získali větší jistotu při řešení příkladů z témat, která činí studentům 1. ročníku největší potíže. Pro absolvování je vyžadována 60% účast, předmět je hodnocen 2 kredity.

Počítačová podpora numerických metod (VAC002) je předmět určený zájemcům o metody numerické matematiky a jejich implementaci. V rámci cvičení Matematiky 1 jsou na kalkulačkách zpravidla řešeny jen drobné příklady, na kterých často ovšem není možné zcela docenit výhody a nevýhody jednotlivých metod. Metody budou implementovány ve výpočetním softwaru Matlab (předchozí znalost softwaru není vyžadována), který mohou studenti později také využít při řešení svých bakalářských a diplomových prací. Předmět je hodnocen 2 kredity.

 
icona pdf VAC002 – informace k předmětu
icona pdf VAC003 – informace k předmětu
 

Jarní přípravné kurzy z matematiky a fyziky a kurz deskriptivní geometrie

JARNÍ PŘÍPRAVNÉ KURZY z matematiky a fyziky
a kurz deskriptivní geometrie

2. března až 13. dubna 2024, kurz CŽV.

Fakulta stavební VUT v Brně, Ústav fyziky a Ústav matematiky a deskriptivní geometrie připravily pro uchazeče o studium na FAST VUT v Brně zahajovaném v akademickém roce 2024–2025 Jarní přípravný kurz fyziky a matematiky k přijímacím zkouškám a kurz deskriptivní geometrie.
 
Fyzikální teoretické okruhy a příklady jsou voleny s cílem zdárného složení přijímacích zkoušek. Důraz je kladen na osvojení si základních fyzikálních principů a dějů, včetně snahy o samostatnou a správnou volbu postupu při řešení příkladů.  
Kurz z deskriptivní geometrie nabídne první seznámení s problematikou, kurz z matematiky a fyziky pomůže také částečně připravit k maturitě.
 
V případě otevření kurzů budou vyučované prezenční formou.
 
PO ÚSPĚŠNÉM ABSOLVOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉHO TESTU Z MATEMATIKY A FYZIKY V RÁMCI JARNÍCH PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ BUDE MOŽNÉ PŘIJETÍ UCHAZEČŮ BEZ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY.

 

NA TYTO KURZY SE MŮŽETE PŘIHLÁSIT POUZE ELEKTRONICKY OD 8. 1. 2024 DO 2. 3. 2024
na stránkách
http://fyzika.fce.vutbr.cz/kurzy/

 
icona pdf Leták
 

VAC001 – Základy deskriptivní geometrie

VAC001 – Základy deskriptivní geometrie

Volitelný předmět

 

Kurz bude zahájen ve třetím týdnu  zimního semestru v pondělí 2. října 2022 a bude ukončen 4. prosince 2022.
Kurz bude probíhat vždy v pondělí od 18.00 v učebně Z240.

 
Komu je předmět určen:
Kurz je doporučen zejména studentům prvního ročníku, kteří neměli deskriptivní geometrii na střední škole.
 
Upozorňujeme, že předmět má 2 kredity.
 
Podmínkou k udělení zápočtu je 60% účast.
 
Studenti, kteří si chtějí tento volitelný předmět zapsat, se mohou přihlásit prostřednictvím intranetu.
 
Kurz se otevírá při minimálním počtu 10 zájemců.
 
icona pdf Leták
 

Uznávání zkoušek v akademickém roce 2023/2024

Přípravou podkladů pro uznávání zkoušek v akademickém roce 2023/2024 pověřuje vedoucí ÚMDG následující akademické pracovníky:

 

Předmět Uznávající dveře č.
 
Matematika – doktorské studium: prof. Ing. Jiří Vala, CSc. 220
 
Matematika – magisterské a bakalářské pro obor geodézie a kartografie: Mgr. Jan Šafařík, Ph.D. 221
 
Deskriptivní geometrie – bakalářské studium pro obor geodézie a kartografie: Mgr. Jan Šafařík, Ph.D.
RNDr. Jana Slaběňáková
221
227
 
Matematika – magisterské, bakalářské a kombinované studium: prof. Ing. Jiří Vala, CSc.
RNDr. Jana Slaběňáková
220
227
 
Konstruktivní geometrie – bakalářské a kombinované studium: Mgr. Jan Šafařík, Ph.D.
RNDr. Jana Slaběňáková
221
227
 
Pro uznávání zkoušek vyžadujeme:
  • originál a kopii potvrzení o vykonaných zkouškách, nestačí index (neplatí pro studenty FAST, jejichž výsledky lze najít v intranetu),
  • ověřené harmonogramy předmětů (neplatí pro studenty FAST).
Na výše uvedené pracovníky se obracejte v jejich úředních hodinách.

 

Schválil: Ing Jan Holešovský, Ph.D.,
vedoucí Ústavu matematiky a DG.
V Brně 1. září 2023.

Upozornění pro studenty

Upozorňuji studenty,
že zaregistrování se do RJ (rozvrhové jednotky) je povinností studentů, nikoliv učitelů. Řešení závažnějších problémů (individuální studijní plán, nemožnost zapsání se do RJ matematiky apod.) je v kompetenci RNDr. Rudolfa Schwarze, CSc., k čemu má vyčleněny úřední hodiny – středa 10.00 – 11.00.

Schválil: Ing Jan Holešovský, Ph.D.,
vedoucí Ústavu matematiky a DG.
V Brně 1. září 2023.

VAC004 – Řešené příklady z matematiky

VAC004 – Řešené příklady z matematiky

Volitelný předmět

 

Pro zimní semestr 2023 nabízí Ústav matematiky a deskriptivní geometrie nový volitelný předmět Řešené příklady z matematiky. Předmět je určen jako podpora základního kurzu Matematika 1. Cílem tohoto volitelného předmětu je usnadnit studentům prvního ročníku přechod ze střední školy a přispět ke zvýšení schopnosti studentů předmět Matematika 1 úspěšně absolvovat.

 
Komu je předmět určen?

Především posluchačům kurzu Matematika 1, kteří by si rádi upevnili své znalosti středoškolské matematiky a získali také jistotu při řešení vybraných témat předmětu Matematika 1, která činí studentům u zkoušky největší potíže. Vybraným okruhům z Matematiky 1 je možné se věnovat pečlivěji a studenti uvidí další typické příklady.

 
Jaké jsou podmínky?

Je potřeba se do předmětu včas zaregistrovat ve Studisu, neboť předmět bude otevřen jen při dostatečném počtu zájemců. Předmět je ukončen zápočtem, jehož jedinou podmínkou je splnění alespoň 60% účasti. Navíc je předmět hodnocen 2 kredity.

 
Kdy a kde?

V pondělí od 16:00 do 17:40 v učebně Z240; předmět začíná 2. týden semestru.

 

Bližší informace najdete na webu ústavu nebo u garanta předmětu.

 

Ing. Jan Holešovský, Ph.D.
garant předmětu

icona pdf Leták
 

Přednáška prof. Mihály Pituka – Conditional Lipschitz shadowing for ordinary differential equations

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební,
Ústav matematiky a deskriptivní geometrie
Vás zve na přednášku

Conditional Lipschitz shadowing for ordinary differential equations

Úterý 29. srpna 2023 ve 13:00

 

Abstract. We introduce the notion of conditional Lipschitz shadowing which does not aim to shadow every pseudo-orbit, but only those which belong to a certain prescribed set. We establish two types of sufficient conditions under which certain nonautonomous ordinary differential equations have such a property. The first criterion applies to a semilinear differential equation provided that its linear part is hyperbolic and the nonlinearity is small in a neighborhood of the prescribed set. The second criterion requires that the logarithmic norm of the derivative of the right-hand side with respect to the state variable is uniformly negative in a neighborhood of the prescribed set. The results are applicable to important classes of model equations including the logistic equation, whose conditional shadowing has recently been studied. Several examples are constructed showing that the obtained conditions are optimal.

 

v zasedací místnosti ústavu (2. patro Z205), ul. Žižkova 17.

Přednášku přednese prof. Mihály Pituka,

Department of Mathematics, University of Pannonia, Egyetem út 10, 8200, Veszprém, Hungary

 

Přednáška je určena všem zájemcům o problematiku. Uskuteční za podpory programu Excelence RP902315002 a PPSŘ RP122314001.

 

Ing. Jan Holešovský, Ph.D.

vedoucí ÚMDG

 

Leták icona pdf

 

Výběrové řízení na obsazení míst studentských pedagogicko-vědeckých sil

Na základě pokynu děkana č. 5/2022
vypisuji k 1. 9. 2023 výběrové řízení na

4 místa studentských pedagogicko-vědeckých sil (SPVS)

na Ústav matematiky a deskriptivní geometrie FAST VUT v Brně.

 

Náplň SPVS:

  • spolupráce na zajištění výukového procesu (příprava didaktických pomůcek, digitálních prezentací, schémat, tabulek, snímků, diapozitivů atd.),
  • spolupráce na vědecko-výzkumných pracích.

Pracovní doba SPVS je 15 hodin měsíčně, za což student obdrží 1 500 Kč za měsíc formou mimořádného stipendia. Činnost SPVS probíhá od září do června. Přihlášky podávejte na sekretariát Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie do 20. 9. 2023.

V přihlášce mj. uveďte: jméno a příjmení, ročník studia, studijní skupinu, osobní číslo studenta (VUT číslo), e-mailovou kontaktní adresu, číslo mobilního telefonu. Děkan o navržených uchazečích rozhodne do 22. 9. 2023.

 

Ing. Jan Holešovský, Ph.D.

vedoucí ÚMDG

 

Výběrové řízení na obsazení míst studentských pedagogicko-vědeckých sil icona pdf